کباب پز های تابشی

کباب پز تابشی اتوماتیک Automatic Barbecue لتلقایی الاشعاع
  کباب پز تابشی دستی آسانسوری (سالاماندر) Broiler کباب
   کباب پز تابشی دستی ریلی
    کباب پز تابشی خانگی بدون دود house radiant barbecue
     خط پخت کباب اتوماتیک